1. Migrasiýa edarasyny saýlamak
2. Sene saýlamak
3. Raýatyň maglumatlary
4. Töleg geçirmek
5. Tassyklamak
Ýazga duran salgyňyz boýunça welaýatyňyzy saýlaň
1/5
Nobata durmak üçin sene we wagt saýlaň
2/5
Şahsy maglumatlar
3/5
Töleg geçirmek
4/5
Tassyklamak
5/5
Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa gullugynyň onlaýn nobata ýazylyş ulgamyna hoş geldiňiz!
Ulgamy tanyşdyryş wideosy
form
Nobata ýazylmazdan öň bilmeli zatlar:
  • Nobata durmak üçin özüňize amatly wagty saýlamaly.
  • Saýlan wagtyňyzdan 10 minut öň gelmeli.
  • Saýlan wagtyňyzdan gijä galan ýagdaýyňyzda nobata täzeden durmaly.
  • Ulgamyň üsti bilen biometriki maglumatly pasport resmileşdirmek üçin hem-de migrasiýa edaralarynyň müdirleriniň kabul edişligine nobata ýazylyp bilersiňiz!
  • Online nobat hyzmaty tölegli.
Nobata ýazyl